FAVV

FAVV

Het FAVV – of het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen – werd opgericht in 2000 en is een Federale Overheidsdienst.

Wat doet FAVV?
FAVV heeft als hoofdopdracht het waken over de veiligheid van de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant. Voor de land- en tuinbouwer heeft zich dit concreet vertaald in autocontrolesystemen, waarbij de sector zelf initiatieven genomen heeft om te zorgen voor veilig voedsel. Dit wordt dan van bovenaf gecontroleerd door het FAVV, die erover waakt dat alle aspecten van de voedselproductie veilig en traceerbaar zijn (zie ook pagina sectorgids).

Naast zorgen voor veilig voedsel en ook dierengezondheid is ook het fytosanitair beleid een kerntaak en verantwoordelijkheid van het FAVV. Het is deze taak van het FAVV die op diverse vlakken met de pootgoedteelt interfereert en maakt dat FAVV voor de pootgoedteler geen onbekende is.

Onder dit fytosanitair beleid valt onder meer het opvolgen van quarantaineziektes. FAVV is er verantwoordelijk voor dat deze buiten ons grondgebied blijven of dat ze bij aanwezigheid opgevolgd en/of uitgeroeid worden.

FAVV en pootgoedteelt
Concreet voor pootgoed gaat om het ring- en bruinrot (respectievelijk Clavibacter michiganensis sepedonicus en Ralstonia solanacearum), aardappelcystenaaltjes (Globodera), wortelknobbelaaltjes (Meloidogyne) en meer recent ook wratziekte (Synchytrium endobioticum) en het virus Potato Spindle Tuber Viroid.
Voor deze organismen heeft het FAVV richtlijnen uitgewerkt en doet het FAVV voor de uitvoering van de controles vaak beroep op de Gewesten, met name de Vlaamse Keuringsdienst: zij nemen in opdracht van het FAVV stalen voor aaltjes en ook voor ring- en bruinrot.

Daarnaast is FAVV ook eindverantwoordelijke voor fytosanitaire certificaten (plantenpaspoorten of etiketten) en exportcertificaten. Ook hoevepootgoed valt onder de bevoegdheid van FAVV.

Overleg met sector
Richting pootgoed- en aardappelteelt is er binnen het FAVV het overlegorgaan “Opvolgingscomité aardappelen”. Hieronder zetelen naast FAVV zelf, ook de landbouworganisaties (Boerenbond, ABS en FWA), Belgapom (handel en verwerking) en telersorganisaties (VVP en GWPPPDT). Vanuit VVP zijn 2 bestuursleden afgevaardigd in dit overleg dat doorgaans 1 of 2 maal per jaar bijeenkomt.

Meer informatie
De wetgeving en richtlijnen van belang voor de pootgoedtelers kunnen geraadpleegd worden op de site van FAVV > Beroepssectoren > Plantaardige productie. Actuele zaken of informatie vanuit FAVV komen aan bod onder de Nieuwsblog, waar VVP-leden de meest recente informatie kunnen vinden.

logo-vvpootgoedtelers

VVP vzw
Ieperseweg 87
8800 Rumbeke-Beitem

Tel 051 27 32 42

info@vlaamsepootgoedtelers.be