Het FAVV laat weten dat ze voor het huidige pootgoedproductieseizoen 2020-2021 steekproefsgewijs en op niet-systematische wijze monsters zullen nemen van moederpartijen pootaardappelen die uit andere EU-lidstaten zijn ingevoerd. Alle kosten zijn ten laste van het FAVV.

Zodra deze partijen zijn ontvangen, worden de betrokken producenten verzocht contact op te nemen
met hun LCE (contactadressen op de website van het agentschap: http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/contact/lce ) om de bemonstering te organiseren.